Svěřenský fond

Svěřenský fond

Svěřenský fond je zvláštním druhem správy cizího majetku a jeho institut do českého právního řádu opět zavedl nový občanský zákoník s účinností od 1. 1. 2014. Současná podoba svěřenského fondu v ČR vychází z občanského zákoníku kanadské provincie Québec, která jej úspěšně zavedla do praxe v roce 1994.

Svěřenský fond vzniká vyčleněním vybraného majetku z vlastnictví zakladatele a jeho svěřením do správy určenému svěřenskému správci. Ten vykonává správu dle zakladatelem vydaného statutu fondu, a to výhradně ve prospěch obmyšlených osob (beneficienti). Druhou možností vzniku je tzv. pořízením pro případ smrti, kdy svěřenský fond vzniká až s úmrtím jeho zakladatele.

Majetek ve svěřenském fondu se ocitá v tzv. "vlastnickém vakuu" – vzniká zcela oddělené a nezávislé vlastnictví. Takovýto majetek pak není postižitelný například exekucí, insolvenčním řízením či nechtěným dědictvím.

Zakladatel

je fyzická nebo právnická osoba, která vyčleňuje majetek do svěřenského fondu, určuje správce fondu a beneficienty. Má právo dohlížet na činnost správce, ale také odvolat a jmenovat správce nového. Dalším právem zakladatele je definování podmínek plnění z fondu ve prospěch obmyšlených osob, tyto podmínky může v čase také měnit nebo zrušit.

Svěřenský správce

může být dle současného znění zákona jakákoliv svéprávná fyzická osoba. Se svěřeným majetkem musí nakládat dle statutu fondu, s péčí řádného hospodáře a výhradně ve prospěch beneficientů. Za tuto činnost správci náleží dohodnutá odměna. Správcem může být i samotný zakladatel nebo beneficient. V tom případě musí mít svěřenský fond určen ještě druhého správce, kterým je osoba třetí, a správci musí právně jednat společně. Majetek ve fondu je oddělen od osobního majetku svěřenského správce a nepodléhá tak případným nárokům věřitelů vůči jeho osobě.

Beneficient

neboli obmyšlený, je osobou, které dle podmínek statutu plynou plody a užitky z daného svěřenského fondu. Má právo dohlížet na činnost svěřenského správce fondu, resp. právo domáhat se jednání správce v součinnosti se statutem fondu.

Statut fondu

Každý svěřenský fond musí mít svůj statut, který vydává zakladatel fondu, a vyžaduje formu veřejné listiny - notářského zápisu. Statut obsahuje základní informace o fondu a pravidla správy vloženého majetku - např. označení a účel fondu, soupis vyčleněného majetku, definice obmyšlené osoby, podmínky plnění z fondu nebo údaj o době trvání fondu.